Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

GDPR

SNAHA KV, družstvo
zpracovává osobní údaje podle právních předpisů s účinností od 25. 5. 2018 dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých
zákonů – dále jen Zákon) a taktéž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679
(O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů – dále jen Nařízení) .
V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních
údajů, které nám v souvislosti s naší činností – prodej, čalounické práce,
brašnářské práce a ostatní služby, poskytnete. Poučení je součástí
směrnic o ochraně osobních údajů, které jsou závazné pro všechny
zaměstnance společnosti a její partnery. Pojednávají o účelu osobních
údajů a přesně stanovují způsoby, jak mají být osobní údaje našich
zákazníků, partnerů a zaměstnanců chráněné.
Správce: SNAHA KV, družstvo, IČ: 00029087, sídlo:
Na Výhledě 324/1 , Karlovy Vary 360 17
www.snahakv.cz
Zodpovědná osoba z hlediska ochrany osobních údajů:
Ilona Vidímová,předseda družstva,
tel: +420 353 227 037,snahakv@seznam.cz
Rozsah zpracování osobních údajů:
Společnost SNAHA KV, družstvo zpracovává osobní údaje poskytnuté
zákazníkem prostřednictvím formuláře zakázkový list zákazníka,
elektronickou nebo písemnou formou, případně jinou formou, například
telefonicky nebo písemně. Předání osobních údajů zákazníkem,
obchodním partnerem či jiným subjektem probíhá osobně v sídle
společnosti , telefonicky ( následné potvrzení zakázkovým listem,
objednávkou, e-mailem ) nebo prostřednictvím e-mailu.
Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat hlavně:
- Osobní údaje běžné: jméno, příjmení, e-mailová adresa a, pokud je
zákazník poskytl, také akademický titul, adresu bydliště, telefonní číslo.
V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce
www.snahakv.cz je zpracovaná také IP adresa.
- Osobní údaje citlivé, respektive údaje zvláštní kategorie
(čl. 9 Nařízení), společnost SNAHA KV, družstvo
nevyžaduje, nezpracovává a ani neuchovává.
Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro
zpracování:
Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány za účelem zajištění jejich řádné
účasti v systému tak, aby bylo možné poskytnout zákazníkovi všechny
dojednané služby .
Informace jsou využívány hlavně při komunikaci se zákazníkem, a to
především:
1. Při identifikaci zákazníka za účelem poskytnutí služby
2. Pro komunikaci se zákazníkem (například informace o zhotovení
služby , o průběhu zakázky apod..).
3. V souvislosti s plněním právních povinností společnosti SNAHA KV,
družstvo, jaké jsou nebo budou stanoveny právními předpisy České
republiky a/nebo EU, nebo
4. pokud to bude nevyhnutelné k ochraně práv a právních nároků
společnosti SNAHA KV, družstvo. Případně pro účely oprávněných zájmů
společnosti, nebo jiných osob (podle Nařízení):
Zdroje osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou získávány
pouze od zákazníků
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a
zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela, nebo
částečně.
Souhlas je možné odvolat v sídle společnosti SNAHA KV družstvo,
Vančurova 109/1, 360 17 Karlovy Vary , ale také prostřednictvím e-mailu
snahakv@seznam.cz nebo také písemným oznámením zaslaným na
adresu sídla společnosti SNAHA KV, družstvo .
Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti, může
společnost zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu jiného právního
důvodu zpracování, tedy hlavně při plnění svých právních povinností nebo
pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.
Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje
zpracovávají přímo zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti
SNAHA KV, družstvo, a to v písemné a elektronické formě.
Osobní údaje mohou pro společnost takto zpracovávat též další subjekty v
postavení tzv. zpracovatelů, s nimiž společnost uzavře smlouvu o
zpracování osobních údajů. Jde výhradně o společnosti, které se přímo
podílejí na systému fungování společnosti SNAHA KV, družstvo, jako
účetní firma, firmy, jež vytvářejí informační systémy, firma, která zajišťuje
BOZP apod... Mimo jiné jsou všichni partneři smluvně vázaní ochranou
údajů a úplným zákazem jiného nakládání s osobními údaji než pro
společnost SNAHA KV, družstvo .
Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám: Osobní údaje
mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních
předpisů (například orgánům činným v trestním řízení, soudům apod.) a
osobám na pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro SNAHA KV,
družstvo.
Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se společností SNAHA
KV, družstvo, je uvedený ve směrnicích společnosti .
Období, pro něž zákazník souhlasí se zpracováváním,
a doba uložení osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celé období účasti
zákazníka v systému společnosti SNAHA KV, družstvo. Období, pro něž je
souhlas udělen, končí taktéž odvoláním souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti zákazníka v
systému společnosti SNAHA KV, družstvo.
Poté, co bude účast zákazníka v systému ukončena, uchovává společnost
osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro dodržení legislativy ČR
(zákony o účetnictví a daních).
Práva subjektu údajů: V případě požadavku má subjekt údajů právo,
aby oprávněná osoba, která bude zpracovávat jeho osobní údaje,
prokázala svou totožnost, případně poskytla další doplňující údaje, jako je
především oznámení zvláštního zákona (právního podkladu), na jehož
základě jsou osobní údaje zpracovávány, a dobrovolnosti poskytnout
osobní údaje.
Subjekt údajů má rovněž právo na základě písemné žádosti od správce
vyžadovat:
- ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých
osobních údajů v informačním systému
- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož
získal jeho osobní údaje na zpracování
- ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování
- opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování
- likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování
- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud
došlo k porušení zákona
Další informace o právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů: Společnost SNAHA KV, družstvo se snaží vycházet co
nejvíce vstříc zákazníkům při naplňování práv uvedených níže, ale i
ostatních Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů).
- Právo na informace podle čl. 13 a 14 Nařízení.
- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení: Subjekt údajů
má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní
údaje, které se ho týkají, a společnost je povinna tuto informaci bez
zbytečného odkládání zaslat.
- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení: Subjekt údajů má
právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné
osobní údaje, které se jej týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních
údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
- Právo na výmaz osobních údajů podle č. 17 Nařízení: Subjekt údajů má
právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se subjektu týkají.
- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení:
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních
údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ve
společnosti.
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21
Nařízení: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho
osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vykonávané
na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně profilování
založeného na těchto ustanoveních. Společnost SNAHA KV, družstvo
nesmí dále zpracovat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné
oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad
právy nebo zájmy subjektu údajů nebo důvody na uplatnění právního
nároku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se jej týkají, za účelem přímého marketingu včetně
profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem
přímého marketingu, SNAHA KV, družstvo nebude dále osobní údaje za
účelem přímého marketingu zpracovávat.
- Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení: Subjekt
údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl
společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a má právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je to
technicky možné.
Aktuálně platné znění Poučení o zpracování osobních údajů je vždy
zveřejněno na stránkách společnosti.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, nebo Vám nebylo něco v těchto
záležitostech jasné, neváhejte nás prosím zkontaktovat, rádi Vám
odpovíme.
Tel. 353 227 037
e-mail: snahakv@seznam.cz